ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • CrossFit Waterpoort: CrossFit Waterpoort, gevestigd te Sneek onder KvK nr. 76519678.
 • CrossFit Waterpoort: CrossFit Waterpoort alsmede de activiteiten die onder de naam CrossFit Waterpoort worden aangeboden.
 • CrossFit Waterpoortledenapp: de app waarmee het Lid toegang verkrijgt tot de aangeboden lessen.
 • CrossFit Waterpoort vestiging: de fysieke locatie waar CrossFit Waterpoort wordt aangeboden.
 • Hoofdovereenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap zonder Extra’s.
 • Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van CrossFit Waterpoort kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.
 • Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
 • Lid: de natuurlijke persoon die een Hoofdovereenkomst met eventuele Extra’s heeft gesloten met CrossFit Waterpoort op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen CrossFit Waterpoort en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.
 • Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.
 • Website: www.crossfitwaterpoort.nl

ARTIKEL 2: AANMELDING, LIDMAATSCHAP EN LEDENPAS

 1. a. Aanmelding kan via de Website of via de App (SPORTBIT App).
  b. Het lidmaatschap gaat direct na ontvangst van de eerste betaling in.
  c. CrossFit Waterpoort behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Deze is direct bij de inschrijving verschuldigd en kan via SPORTBIT App worden voldaan.d. CrossFit Waterpoort is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met Leden.e. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en de SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door CrossFit Waterpoort.
 2. Jongeren in de leeftijd tot 17 jaar krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Lid van 18 jaar of ouder, tenzij zij deelnemen aan de groepsles.
 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. CrossFit Waterpoort heeft het recht te controleren of Leden rechtmatig in de vestigingbinnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
 5. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de Hoofdovereenkomst dan wel de Extra’s biedt.
 6. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6 lid 2. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manier van Inschrijving die is beschreven in artikel 2lid 1 sub a. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kostenloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan CrossFit Waterpoort naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
 7. In het geval van speciale acties kan CrossFit Waterpoort aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Een lidmaatschap bij CrossFit Waterpoort kan op elk gewenst moment ingaan en heeft altijd een minimale duur van één maand. Een overeenkomst tussen CrossFit Waterpoort en een Lid wordt na ommekomst van de termijn van een maand stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Lidmaatschappen kunnen worden aangeboden voor een afwijkende duur (anders dan één maand), welke na ommekomst van de overeengekomen termijn stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. CrossFit Waterpoort biedt fitness abonnementen aan en kunnen worden uitgebreid met Extra’s zoals vermeld in artikel 5. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso, zulks mede in verband met het bepaalde in artikel 2 lid 1 sub e.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Lid met een minimum van € 40,-.
 5. De CrossFit Waterpoort Ledenapp wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd. CrossFit Waterpoort is gerechtigd bij een betalingsachterstand nakoming van de overeenkomst te vorderen, waarbij de contributie voor alle resterende termijnen van de overeengekomen lidmaatschapsperiode direct verschuldigd en opeisbaar wordt. Op het moment dat alle resterende gelden en termijnen van het lidmaatschap alsnog door het Lid zijn voldaan, zal CrossFit Waterpoort het Lid wederom toegang verlenen tot de vestiging tot aan het einde van het lidmaatschap.
 6. Indien het Lid zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt bij een Hoofdovereenkomst gesloten voor een periode langer dan één jaar, is CrossFit Waterpoort gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode, waarbij de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld direct verschuldigd en opeisbaar worden.
 7. CrossFit Waterpoort behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en Extra’s zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het CrossFit Waterpoort Lid het recht om de Hoofdovereenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de Hoofdovereenkomst tussentijds te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als deze laatste prijsaanpassing echter plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

 1. a. CrossFit Waterpoort bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan
  worden gemaakt van de Overeenkomst.
  b. CrossFit Waterpoort spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is CrossFit Waterpoort niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt. Storingen of beperkingen worden door CrossFit Waterpoort zo spoedig mogelijk verholpen.
 2. CrossFit Waterpoort is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 3. CrossFit Waterpoort is gerechtigd de openingstijden van de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 4. CrossFit Waterpoort is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 5. CrossFit Waterpoort is gerechtigd om de vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen CrossFit Waterpoort vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde vestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

ARTIKEL 5: EXTRA’S OP ABONNEMENT

 1. Er bestaat de mogelijkheid om bij het aangaan van het crossfitabonnement of tussentijds voor Extra’s te kiezen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op de Website of is bij de balie van de vestiging op te vragen.
 2. Voor een Extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.
 3. CrossFit Waterpoort spant zich in om de dienstverlening van de Extra’s zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.
  Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is CrossFit Waterpoort niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt. Storingen of beperkingen van de Aanvulling worden door CrossFit Waterpoort zo spoedig mogelijk verholpen.
 4. Het Lid kan tegen betaling van een vast bedrag per periode, gelijk aan de betaalperiode van de Hoofdovereenkomst, gebruikmaken van de gekozen Extra’s. Aanmelden voor Extra’s is mogelijk tijdens de gehele looptijd van een Hoofdovereenkomst bij CrossFit Waterpoort. Extra’s kunnen gedurende de looptijd van de Hoofdovereenkomst op ieder gewenst moment worden aangezet (via de Website of bij de vestiging). Vanaf het moment van aanzetten is het Lid een evenredig deel van de toepasselijke maandelijkse kosten verschuldigd tot het eerstvolgende betaalmoment toepasselijk op de Hoofdovereenkomst.
 5. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de Extra’s door het Lid is te allen tijde mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst ten aanzien van de Extra’s eindigt automatisch indien de Hoofdovereenkomst wordtbeëindigd conform artikel 6.
 6. De vergoeding voor de Extra’s wordt tegelijkertijd met de incasso (en voor dezelfdeincassoperiode) van de Hoofdovereenkomst uitgevoerd.
 7. De Extra’s zijn gekoppeld aan de Hoofdovereenkomst. Op de overeenkomst ten aanzienvan de Extra’s zijn dezelfde beperkingen van toepassing die ook op de Hoofdovereenkomst van het Lid. Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van CrossFit Waterpoort.
 8. Met betrekking tot de Extra ‘Groepslessen’ gelden de volgende specifieke voorwaarden:
  a. Een Lid met de aanvulling Groepslessen kan maximaal twee lessen per dag reserveren. Bij voldoende plaats mag het Lid aan meer dan 2 groepslessen per dag deelnemen.
  b. CrossFit Waterpoort behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
  c. CrossFit Waterpoort behoudt zich het recht voor Groepslessen te annuleren. Mocht CrossFit Waterpoort een les moeten annuleren dan wordt het Lid daar via een e-mail en/of sms-bericht en/of facebook bericht van op de hoogte gebracht.
  d. Het Lid kan zich voor een les afmelden via de SPORTBIT App. Afmelding dient ten minste 2 uur voor aanvang van de les te geschieden

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP EN TERMIJN

 1. Beëindiging van De Hoofdovereenkomst en de Extra’s geschiedt door opzegging.
 2. Opzegging dient te geschieden via de optie “Opzeggen” op de Website of in de App.
 3. Het Lid kan de Hoofdovereenkomst beëindigen tegen het einde van de lopendelidmaatschapsperiode en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. Indien het Lid een Hoofdovereenkomst heeft afgesloten voor de duur van 12 maanden of langer, kan het Lid na ommekomst van de termijn van een jaar de Hoofdovereenkomst beëindigen conform sub b van dit artikel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Eventueel gekozen Extra’s worden automatisch beëindigd bij rechtsgeldige beëindiging van de Hoofdovereenkomst.
 4. Extra’s kunnen worden beëindigd conform artikel 5 sub 4.
 5. CrossFit Waterpoort behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige ofherhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door CrossFit Waterpoort, het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 6. Opschorting van de Hoofdovereenkomst en/of Extra’s om welke reden dan ook is niet toegestaan.
 7. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal CrossFit Waterpoort het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s, zoals ongevallen en blessures, met zich meebrengen. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of – activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Waterpoort, is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. CrossFit Waterpoort en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid/Leden/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Het Lid zal CrossFit Waterpoort vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. CrossFit Waterpoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies ofdiefstal van eigendommen van het Lid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot CrossFit Waterpoort dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot CrossFit Waterpoort, zoals beschreven op de website (www.crossfitwaterpoort.nl).
Het Lid dient in elk geval te vermelden: (i) zijn/haar contactgegevens, (ii) een duidelijke omschrijving van de klacht.

ARTIKEL 9: HUISREGELEMENT

 1. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het lidmaatschap op de hoogte te stellen van de huisregelement van CrossFit Waterpoort en gedurende het lidmaatschap naar dit huisregelement te handelen. Het huisregelement van CrossFit Waterpoort staat op de Website en zijn bij de balie van de CrossFit Waterpoort vestiging op te vragen. CrossFit Waterpoort is gerechtigd het huisregelement te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op de Website direct voor iedereen.
 2. CrossFit Waterpoort behoudt zich, conform het bepaalde in artikel 6 lid 5, het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangeven van de vestigingsmanager de Hoofdovereenkomst en de Extra’s te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

 1. CrossFit Waterpoort verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. CrossFit Waterpoort verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit Waterpoort en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van CrossFit Waterpoort.
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Waterpoort kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan CrossFit Waterpoort.
 4. CrossFit Waterpoort spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 5. CrossFit Waterpoort is niet aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan CrossFit Waterpoort, en behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij CrossFit Waterpoort.
 2. Ieder Lid verleent CrossFit Waterpoort automatisch toestemming casu quo verval van het portretrecht voor foto’s, zoals bedoeld onder artikel 2 lid 3, en filmpjes als reclamemateriaal voor de Website of op andere door CrossFit Waterpoort te bepalen wijze.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALINGEN/ TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en het huisregelement van CrossFit Waterpoort te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van CrossFit Waterpoort zijn terug te vinden op www.crossfitwaterpoort.nl en op te vragen bij de balie van de CrossFit Waterpoort vestiging.
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen CrossFit Waterpoort en het Lid.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Waterpoort aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en CrossFit Waterpoort zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Waterpoort is gevestigd.